Bài tập trong sách Yonsei 3(읽기) Trang 15

Tìm từ còn thiếu trong bảng sau hoàn thiện vào các câu ví dụ bên dưới. 맡기다 조르다 키우다 꼼짝하다 엎드리다 1) 영희는 비싼 옷을 사달라고 어머니를 계속(____)었다/았다/였다. 2) 그 […]

» Read more
1 2 3 15