20. Ngữ pháp 다니

Như trong bài Bài mẫu kèm lời giải Câu 51 TOPIK 쓰기 | Bài 3 có đoạn 컴퓨터를 산 지 얼마 되지도 않았는데 몇 번씩이나 고장이 나다니 참을 수가 없어요 ( máy tính mới mua chưa được bao lâu mà đã hỏng mấy lần rồi bực éo ngủ được). Ở đây câu văn đã dùng đến cấu trúc ngữ pháp -다니.

Ngữ pháp -다니 dùng gắn vào để bộ lộ cảm thán bất ngờ, ngạc nhiên (놀라움) – hoặc điểu không ngờ tới(못마땅하다). (nếu 다니 ở cuối câu nó cỏ thể như các từ Á, À, Hả..).

Ví dụ:

힘들게 모은 돈을 한꺼번에 다 날리다니!
몇 년 전까지만 해도 정정하시던 양반이 돌아가셨다니.
아니, 노인이 몸도 못 가누는데 젊은 것들이 빤히 쳐다보고만 있다니!
가: 아무도 안 가지고 가는 우산, 그냥 버릴까?
나: 버리다니? 네가 가져가.

(Ví dụ tham khảo trên Krdict)

4/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: