Bài tập trong sách Yonsei 3(읽기) Trang 15

Tìm từ còn thiếu trong bảng sau hoàn thiện vào các câu ví dụ bên dưới.

맡기다조르다키우다꼼짝하다엎드리다

1) 영희는 비싼 옷을 사달라고 어머니를 계속(____)었다/았다/였다.

2) 그 강아지는 내가 5년 동안 (____) 어서/아서/여서 정이 많이 들었다.

3) 시험 공부하다가 너무 피곤해서 책상에 (____)이어서/아서/여서 잤다.

4) 어제는 너무 아파서 하루 종일 침대에서 (____)지 않고 누워 있었다.

5) 어머니는 어린 동생을 나에게 (____)고 잠깐 슈퍼에 우유를 사러 가셨다.


Mời bạn nhập Code ‘topiktienghan‘ vào ô passwords để mở xem đáp án và dịch hoàn thiện ví dụ.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: