Đọc hiểu tiếng Hàn qua TOPIK – #2

Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chuyên mục luyện dịch Hàn – Việt cụ thể hơn là luyện dịch các bài đoạn văn trong các đề thi TOPIK đã thi. Bài này chúng ta cùng đọc hiểu Câu 31 trích Đề Topik 35 읽기.

최근에는 미술 작품을 과학적 연구의 참고 자료로 활용하고 있다. 그중 하나가 풍경화에 사용된 색을 연구하여 그 시대의 대기 상태를 알아 보는 것이다.일반적으로 공기 중에 먼지가 많으면 해가 질 때 하늘은 더 붉게 보인다고 한다.그런데 산업화가 진행된 20세기 말 그림 속에 표현된 하늘이 다른 시대의 그림보다 더 붉다.우리는 그 그림을 통해 20세기 말에 산업화로 인해 하늘이 오염되었다는 사실을 확인할 수 있다.

→ Đọc hiểu

최근에는 미술 작품을 과학적 연구의 참고 자료로 활용하고 있다. 그중 하나가 풍경화에 사용된 색을 연구하여 그 시대의 대기 상태를 알아 보는 것이다.

Gần đây, các tác phẩm nghệ thuật đã được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khoa học. Một trong có đó là việc nghiên cứu màu được sử dụng trong bức tranh phong cảnh, rồi tìm hiểu hiện tượng khí tượng của thời đại đó.

일반적으로 공기 중에 먼지가 많으면 해가 질 때 하늘은 더 붉게 보인다고 한다. 그런데 산업화가 진행된 20세기 말 그림 속에 표현된 하늘이 다른 시대의 그림보다 더 붉다. 우리는 그 그림을 통해 20세기 말에 산업화로 인해 하늘이 오염되었다는 사실을 확인할 수 있다.

Thông thường,nếu bụi ở trong không khí nhiều thì khi mặt trời lặn, người ta bảo bầu trời trông rất đỏ. Tuy nhiên, bầu trời được biểu hiện trong bức tranh cuối thế kỉ 20- giai đoạn được tiến hành công nghiệp hoá thì đỏ hơn so với các bức tranh của thời đại khác. Thông qua bức tranh đó, chúng ta có thể xác định sự thật rằng là bầu trời đã bị ô nhiễm do quá trình công nghiệp hoá vào cuối thế kỉ 20.

→ Từ vựng liên quan

미술 작품: tác phẩm mỹ thuật과학적: tính khoa học
연구: nghiên cứu풍경화: tranh phong cảnh
시대: thời đại먼지: bụi
산업화: công nghiệp hoá붉다: đỏ, đỏ tía
오염되다: bị ô nhiễm활용하다: vận dụng, ứng dụng

(Nguồn dịch tham khảo Trang Phạm)

[ đọc hiểu đoạn văn tiếng hàn, đọc hiểu đề topik, luyện dịch ngôn ngữ hàn, đề topik 읽기 연습..]

3.7/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: